15. 12. 2019  14:27 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 242509_IDP - Hydrostatické a pneumatické prvky (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 242509_IDP
Názov predmetu: Hydrostatické a pneumatické prvky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredity ak v rámci cvičení získa z max.20 bodov minimálne 12 bodov. Ďaľších maximálne 80 bodov môže získať počas skúšky. Súčet bodov z cvičenia a skúšky musí byť minimálne 60. Body z cvičení získa študent na základe ohodnotenie odovzdaného zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Hydrostatické a pneumatické prvky umožní študentom spoznať princípy činnosti hydrostatických a pneumatických prvkov, ich konštrukčné princípy, riadenie, riešenie konštrukčných problémov, statické a dynamické vlastnosti. Získané poznatky vytvárajú predpoklady pre konštrukčnú a projekčnú činnosť v oblasti hydrostatických a pneumatických mechanizmov a v ich aplikáciach.
 
Stručná osnova predmetu:
• Princíp činnosti, rozdelenie , oblasti použitia hydrostatických a pneumatických mechanizmov.
•Fyzikálne základy, pracovné kvapaliny, plyny a ich vlastnosti, laminárne prúdenie v typických prevádzkových medzerách.
•Hydrostatické a pneumatické prevodníky, princíp činnosti, transformácia energie ideálne a reálne charakteristiky, rozdelenie, kinematická a silová ( momentová ) analýza, konštrukčné princípy, riešenie konštrukčných problémov.
•Riadiace prvky na riadenie tlaku a prietoku, princíp činnosti, rozdelenie, statické a dynamické vlastnosti, konštrukčné princípy, riešenie konštrukčných problémov.
•Pomocné prvky hydrostatických a pneumatických mechanizmov, princíp činnost, konštrukčné riešenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PACIGA, A. -- IVANTYŠYN, J. Tekutinové mechanizmy. Bratislava : Alfa, 1985. 285 s.
Tekutinové mechanizmy. Praha : SNTL, 1987. 623 s.
ŠEBESTA, S. Hydrostatické prvky. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 391 s. ISBN 80-227-0302-8.
IVANTYSYN, J. -- IVANTYSYN, M. Hydrostatische Pumpen und Motoren. Konstruktion und Berechnung. Würzburg : Vogel-Verlag, 1993. 514 s. ISBN 3-8023-0497-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

ABCDEFX
23,8 %22,5 %26,3 %17,5 %9,4 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. Marek Mlkvik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: