6. 7. 2020  21:41 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270516_IDP - Reverzné inžinierstvo a rapid prototyping (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
270516_IDP
Názov predmetu: Reverzné inžinierstvo a rapid prototyping
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti pracujú v rámci cvičení na zadaní, ktoré môže byť na konci semestre ohodnotené maximálnym počtom 20 bodov. Na úspešné absolvovanie cvičení je potrebné získať minimálne 10 bodov.
Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o systémoch reverzného inžinierstva a rapid prototyping. Získa informácie o konštrukcii a funkcii zariadení, ktoré sa využívajú v reverznom inžinierstve a rapid prototyping. Bude vedieť rozoznávať a porovnať jednotlivé technológie ktoré sa v tomto smere nachádzajú a v praxi používajú.
Študent sa prakticky oboznámi s ovládaním a riadením zariadení využiteľných pre rapid prototyping a reverzné inžinierstvo. Bude schopný samostatnej práce s týmito zariadeniami
 
Stručná osnova predmetu:
-Definície základných pojmov a úvod do problematiky;
-Prehľad a rozdelenie základných technológií systémov Rapid Prototyping;
-Prehľad a rozdelenie systémov reverzného inžinierstva;
-Technológie rapid prototyping na báze pevných materiálov;
-Technológie RP na báze tekutých materiálov;
-Technológie RP na báze práškov;
-Optické a laserové zariadenia pre reverzné inžinierstvo;
-Softvérové vybavenie pre reverzné inžinierstvo;
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLOTA, J. -- MANTIČ, M. -- GAJDOŠ, I. Rapid Prototyping a Reverse Engineering v strojárstve. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. 207 s. ISBN 978-80-553-0548-6.

Odporúčaná:
Chee Kai Chua, Kah Fai Leong, Chu Sing Lim; Rapid Prototyping: Principles and Applications, World Scientific, 2010, ISBN: 978-981-277-898-7

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

A
B
C
DEFX
50,0 %
23,2 %14,3 %8,9 %
3,6 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: