1. 6. 2020  22:31 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 270619_IDP - Stroje pre nekonvenčné technológie (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
270619_IDP
Názov predmetu: Stroje pre nekonvenčné technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nutnou podmienkou pre účasť na skúške je úspešné absolvovanie cvičení. Pre úspešné absolvovanie cvičení musia študenti odovzdať vypracovanú semestrálnu prácu na tematiku z oblasti nekonvenčných technológií. Na konci semestra je nutné semetrálnu prácu aktívne odprezentovať. Vypracovanie semestrálnej práce aj obhajoba bude bodovo hodnotená.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o základoch technológií a konštruovania strojov pre nekonvenčné technológie, osvojenie si špecifík nekonvenčných technológií a ich začlenenie do moderných výrobných postupov súčasného vedecko-technického rozvoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálne základy nekonvenčných technológií. Výhody a dôvody pre uplatňovanie nekonvenčných metód obrábania v technickej praxi.
Aplikácie nekonvenčných technológií v hazardnom prostredí
Základné požiadavky na konštrukciu strojov a zariadení pre nekonvenčné technológie -- ZTP. Projektové výpočty hlavných parametrov stroja (presnosť, výkon, spoľahlivosť, ekonomické a environmentálne efekty).
Príklady : vysokotlakový hydraulický multiplikátor, rezacie hlavice a dýzy, HP hadice.
Platformy fuzzových technológií : laser-frézovanie, ultrazvuk-brúsenie, WJM-laser a pod.
Využitie koncentrovaných lúčov v oblasti obrábania -- sústruženia, tvárnenia materiálov.
Výpočet parametrov a konštrukčné požiadavky na zariadenia pre WJM obrábanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRAJNÝ, Z. Vodný lúč v praxi.WJM. Bratislava : Miroslav Mračko - Epos, 1998. 384 s. ISBN 80-8057-091-4.
JAVORČÍK, L. -- VELÍŠEK, K. -- GEYER, V. Obrábacie stroje: Základy teórie a konštrukčnej koncepcie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 520 s. ISBN 80-227-0010-X.
MAŇKOVÁ, I. Progresívne technológie. Košice: Vienala , 2000.
WECK, M. Machine Tools-Handbook, Vol. 2, Construction and Mathematical Analysis. Wiley: Wiley, 1980.

Odporúčaná:
HASSAN A.-G.EL-HOFY: Fundamentals of Machining Processes: Conventional and Nonconventional Processes. 2008. CRC Press -Taylor and Francis Group LLC, Florida, USA. ISBN 978-1-4665-7702-2. s. 517
PANDEY, P.C. -- SHAN, H.S. Modern Machining Processes: 1980. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi. ISBN 978-0-07-096553-9. s.168
RAJPUT, R.K.; --A Textbook of Manufacturing Technology: Manufacturing Processes. Laxmi Publications Ltd., New Delhi, 2007, ISBN 978-81-318-0244-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

A
BCD
E
FX
27,1 %
16,4 %
36,4 %
15,0 %
4,3 %
0,8 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 6. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: