1. 6. 2020  22:06 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 241553_IDP - Mechanické procesy (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
241553_IDP
Názov predmetu: Mechanické procesy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu a hodnotenie úrovne vedomostí je nasledovné percentuálne vyjadrenie výsledkov znalostí:92 až 100 % znalostí - A, 83 – 91 % znalostí - B, 74 – 82 % znalostí C, 65 – 73 % znalostí - D, 56 – 64 % znalostí - E, 0 – 55 % znalostí - FX
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o mechanike partikulárnych materiálov a ich relevantných mechanicko-fyzikálnych vlastnostiach. Zoznámi sa s hlavnými pochodmi v mechanických operáciách so zrnitými materiálmi: homogenizáciou, aglomeráciou, rozpojovaním, triedením, skladovaním a dopravou
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy z oblasti partikulárnych látok (PL), ich geometrické a fyzikálne vlastnosti a distribučné charakteristiky.
Mechanizmy silových väzieb medzi časticami, princíp efektívneho napätia, medzné čiary a medzná rovnováha v rovine, súčiniteľ pohyblivosti.
Teória plytkých a hlbokých zásobníkov, skladovanie PL, dimenzovanie výsypky zásobníka.
Miešanie PL - kinetika a energetika miešania. Rozdelenie typov miešačov PL.
Triedenie PL - pravdepodobnosť prepadu, ostrosť triedenia, kinetika triedenia. Rozdelenie typov triedičov PL.
Rozpojovanie PL - hypotézy rozpojovania, kinetika rozpojovania. Rozdelenie typov rozpojovacích strojov.
Aglomerácia PL. - kompaktovanie a briketovanie PL, nabaľovacia granulácia. Rozdelenie princípov granulačných strojov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JINDRA, V. Mechanické pochody. Brtislava : SVŠT v Bratislave, 1981. 132 s.
JINDRA, V. Mechanické pochody: Príklady. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 163 s.
STIESS, M. Mechanische Verfahrenstechnik 2. Berlin : Springer Verlag, 1994. 407 s. ISBN 3 540 55852 7.
STREK, F. Míchání a míchací zařízení. Praha : SNTL, 1977. 383 s.

Odporúčaná:
Mejerčák, Š.: Peletizácia jemnozrnných materiálov. Alba. Bratislava 1977
Weinkötter, R., Gericke, H.: Mischen von Feststoffen. Springer Verlag. Berlin 1995

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

A
B
C
D
E
FX
36,8 %
10,5 %
23,7 %21,1 %
5,3 %
2,6 %
Vyučujúci:
Ing. Matúš Čierny (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Adam Guštafík (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. (tútor) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. Mária Karľová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Oliver Macho, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: