Jun 5, 2020   5:06 a.m. Laura
Academic information system

Course syllabus 250546_IDP - Exkurzia (SjF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
250546_IDP
Názov predmetu:
Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s výrobným programom organizácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Návšteva podniku.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 123

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavol Švec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: