10. 4. 2020  14:58 Igor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250546_IDP - Exkurzia (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250546_IDP
Názov predmetu: Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s výrobným programom organizácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Návšteva podniku.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 123

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Švec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Švec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: