2. 4. 2020  11:32 Zita
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250515_IDP - Technológia tvárnenia (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250515_IDP
Názov predmetu: Technológia tvárnenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a odovzdanie dvoch zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky zo základov Teórie tvárnenia, základných prác a aplikácií v špeciálnych technológiách tvárnenia kovov v strojárskej výrobe. Oboznámi sa s výpočtami technologických a energosilových parametrov, návrhom tvárniaceho stroja a konštrukciou tvárniaceho nástroja.
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy klasifikácie tvárniacich procesov, Aplikácie poznatkov pri operáciách voľného kovania, Fyzikálne a numerické modelovanie procesov zápustkového kovania, Nekonvenčné spôsoby pretláčania - hydrostatické, s hrubou vrstvou maziva a aktívnym trením, Plechy a pásy pre plošné tvárnenie, ich špecifické vlastnosti, Vybrané procesy ohýbania - pomocou elastometrov, za pomoci protitlaku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLAŠČÍK , F. Technológia tvárnenia. Bratislava: ALFA, 1998.
PODOLSKÝ, M. -- HRIVŇÁK, A. -- DOMAZETOVIČ, V. Teória tvárnenia a nástroje. Bratislava: ALFA, 1992.
MIELNIK, E M. Metalworking Science and Engineering. College: McGraw-Hill, 1991.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCDEFX
14,5 %11,8 %19,7 %28,9 %25,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Alena Brusilová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Činák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Peter Kostka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: