20. 11. 2019  13:29 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270535_IDP - Programovanie výrobnej a manipulačnej techniky (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270535_IDP
Názov predmetu: Programovanie výrobnej a manipulačnej techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca tvorba NC programu
V priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46 50 bodov, B 41 45 bodov, C 37 40 bodov, D 32 36 bodov, E 31 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti z riadenia výrobnej techniky, dokázať posúdiť faktory ovplyvňujúce nasadenie jednotlivých typov strojov z hľadiska ich riadenia. Matematický opis kinematiky robota. Špecifikácia orientácie chápadle robota. Opis objektov manipulácie. Ovládať základy programovania CNC systémov a robotov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Konštrukčné riešenia hlavných častí CNC obrábacích strojov
• Číslicové riadenie výrobnej techniky (NC, CNC, DNC, AC).
• Štruktúra NC programu, nomenklatúra osí a pohybov, ručné a automatizované programovanie.
• Štruktúra riadiaceho programu: adresa, slovo, veta, NC program
• Niektoré prípravné a pomocné funkcie NC programu
• Technické prostriedky monitorovania rezného procesu a ich spojenie s riadiacim systémom obrábacieho stroja.
• Architektúra priemyselných robotov, kinematika robota.
• Homogénne transformácie pre opis kinematiky robota, dopredná a inverzná kinematika.
• Špecifikácia orientácie chápadle robota, určenie A - matíc
• Matematický opis objektov manipulácie.
• Relatívne transformácie v pracovnom priestore robota.
• Ukážky tvorby programov pre roboty od vybraných výrobcov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JANÁČ, A. PETERKA, J. GOROG, A. Programovanie NC strojov. Bratislava: STU, 2002. ISBN 80 227 1686 3
KRÁLIK, M. – MORÁVEK, I.: Programovanie CNC výrobných strojov. Slovenská technická univerzita, vyd. FX s.r.o. Bratislava 2008, ISBN: 978 –80-89313–36-5. 141 s.
MAREK, J.: Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM Průmyslové sprektrum. Speciální vydání. Září 2006, CZK 99, ISSN 1212 – 2572
SMID, P. Peter.: CNC programming handbook, Second Edition, 2003, 600 pages, ISBN: 0-8311-3158-6, 2006, 846 pages, ISBN: 0-8247-5888-9
ŠTULPA, M.: CNC obráběcí stroje a jejich programování. Praha: BEN, 2006. ISBN 80 7300 207 8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
66,7 %8,3 %11,1 %13,9 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Červeňan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Typ výstupu: