15. 12. 2019  11:27 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-CS_C - Concrete Structures (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-CS_C
Názov predmetu: Concrete Structures
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Navrhovanie a realizácia nosných konštrukcií betónových stavieb. Návrh rozmerov, výpočet zaťaženia a vnútorných síl, dimenzovanie a konštruovanie výstuže, grafické spracovanie - výkresy tvaru a výstuže nosných prvkov nádrží a oporných múrov. Rozdelenie a hlavné časti mostov. Doskové, trámové a oblúkové mosty. Vplyv reológie a objemových zmien betónu na napätosť konštrukcií. Vodonepriepustné konštrukcie -- biele vane.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vodorovné a zvislé betónové nosné konštrukcie. Zaťaženie, navrhovanie a vystužovanie.
• Plošné základy z prostého a vystuženého betónu
• Obdĺžnikové a valcové nádrže a zásobníky
• Potrubia, kanály, žľaby
• Gravitačné a uholníkové oporné múry
• Steny a rámy
• Mosty. Rozdelenie mostov. Doskové, trámové a oblúkové mosty
• Objemové zmeny betónu, vodonepriepustný betón
• Vodonepriepustné betónové konštrukcie „Biele vane“
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACGREGOR, J G. Reinforced concrete: Mechanics and design. New Yersey : Prentice Hall, 1988. 799 s.
BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. -- FILLO, Ľ. Betónové konštrukcie. Bratislava: Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.
BILČÍK, J. -- GAJDOŠOVÁ, K.: Design of Concrete Members..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

ABCDEFX
14,7 %8,8 %26,5 %29,4 %14,7 %5,9 %
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Paulík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 18. 06. 2019.

Typ výstupu: