28. 1. 2020  14:38 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220313_BDP - Databázy a internet (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220313_BDP
Názov predmetu: Databázy a internet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 5. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + body skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z histórie a teórie počítačových databáz. Získať prehľad o štandardných softvéroch pre tvorbu databáz.
Vedieť formulovať úlohy na úrovni zadávateľa databázových úloh. Získať vedomosti potrebné pre tvorbu databázových aplikácií v prostredí Microsoft Access. Získať znalosti o štruktúre Internetu a praktické návyky pre jeho rutinné použivanie.
 
Stručná osnova predmetu:
• História a teória databázových systémov
• Dátové modely
• Relačný dátový model
• Normalizácia relačného dátového modelu
• Používanie databázových systémov pomocou dynamických web stránok
• Tvorba dynamických web stránok
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRIGOLEIT, U. Internet - kompletní průvodce. Praha : Grada, 1997. 414 s. ISBN 80-7169-378-2.
LISKIN, M. Help! Microsoft Access. Brno : UNIS, 1993. 1051 s. ISBN 1-56276-099-8.
MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémú. Praha : Grada, 1992. 347 s. ISBN 80-85623-07-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 175

ABCDEFX
20,6 %32,0 %33,1 %10,3 %3,4 %0,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Volenský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: