13. 8. 2020  22:36 Ľubomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220399_BDP - Bakalárska práca (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
220399_BDP
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca93 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
18
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 6. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú štyri previerky riešenia úloh bakalárskej práce po 25 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Bakalársku prácu posudzuje jeden oponent. Na získanie hodnotenia A oponentom je potrebné získať najmenej 46 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 42 bodov, na hodnotenie C najmenej 37 bodov, na hodnotenie D najmenej 33 bodov a na hodnotenie E najmenej 28 bodov.
Predmet končí skúškou (obhajoba bakalárskej práce) hodnotenou maximálne počtom bodov 50. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 46 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 42 bodov, na hodnotenie C najmenej 37 bodov, na hodnotenie D najmenej 33 bodov a na hodnotenie E najmenej 28 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu: (body priebežnej previerky + body oponenta +body skúšky)/2. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z priebežných previerok získa menej ako 40 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie návykov samostatnej práce pri riešení zadaných projektových úloh,
rozvinutie komplexného technického myslenia, overenie analytických schopností a výpočtových zručností na úrovni 1. stupňa štúdia v oblasti automatizácie a informatizácie strojov a procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium zadanej problematiky a rešerš literatúry.
Návrh variantných riešení úlohy.
Analýza návrhov a výber vhodného riešenia.
Vyhodnotenie výsledkov riešenia


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABC
D
E
FX
48,6 %
23,8 %
14,3 %
10,5 %
1,9 %
0,9 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: