29. 1. 2020  2:05 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 242304_BDP - Hydraulické stroje a zariadenia (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 242304_BDP
Názov predmetu: Hydraulické stroje a zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredity, ak v rámci cvičení získa z maximálne 20 bodov minimálne 10 bodov, ďalších maximálne 80 bodov získa študent počas skúšky. Súčet získaných bodov zo skúšky a cvičení musí byť minimálne 56. Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti.
Maximálne 20 bodov v rámci cvičení získa študent na základe výsledkov testu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Hydraulické stroje a zariadenia umožňuje študentom získať komplexný pohľad na hydraulické stroje a to podľa modelovej rady ich optimálneho použitia. V oblasti hydrostatických strojov a zariadení získa poznatky a vedomosti z konštrukcie a možnosti využitia týchto strojov v energetických a iných zariadeniach. V oblasti hydrodynamických strojov získa poznatky a vedomosti z konštrukcie, z rozdelenia podľa spôsobu využitia a konkrétnych aplikácií v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie hydraulických strojov, princíp činnosti . Súčiniteľ rýchlobežnosti hydraulických strojov
Piestové hydrostatické stroje: axiálne hydrostatické stroje, radiálne hydrostatické stroje. Zubové HS stroje, lamelové HS stroje, vretenové HS stroje, priamočiare hydromotory. Riadiace prvky hydraulických obvodov.
Základné typy hydrodynamických čerpadiel podľa súčiniteľa rýchlobežnosti . Obežné koleso a úprava parametrov obežného kolesa.
Základné charakteristiky čerpadiel a ich zmeny. Vplyv zmeny viskozity kvapaliny – úplná charakteristika. Konštrukcia a konštrukčné prvky hydrodynamických čerpadiel. Typizácia HDČ, oblastný diagram.
Základné typy turbín a ich delenie podľa súčiniteľa rýchlobežnosti, univerzálna a pracovná charakteristika turbíny. Hlavné parametre pri návrhu turbín, výber typu turbíny podľa spádu. Konštrukcia turbín, nizkotlaké turbíny, stredotlaké turbína a vysokotlaké turbíny. Malé vodné turbíny a mikroturbíny
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRADA, K. -- MELICHAR, J. -- BLÁHA, J. Hydraulické stroje. Praha: ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02657-4.
IVANTYSYN, J. -- IVANTYSYN, M. Hydrostatic Pumps and Motors: Principles, Design, Performance, Modeling, Analysisi, Control and Testing. New Delphi : Akademia Books International, 2001. 512 s. ISBN 81-85522-16-2.
BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina : Hydropneutech, 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.
STRÝČEK, O. Hydraulické stroje. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 206 s. ISBN 80-227-1061-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 233

ABCDEFX
33,9 %27,9 %21,5 %11,6 %4,7 %0,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Mlkvik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: