18. 1. 2020  1:22 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230319_BDP - Základy konštrukcie automobilov (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230319_BDP
Názov predmetu: Základy konštrukcie automobilov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent napíše 1 písomný test za 10 bodov (minimum 5 bodov). Písomná skúška je hodnotená 90 bodmi. Na absolvovanie skúšky je treba minimálne 46 bodov. Študent získa kredity, ak úspešne absolvuje písomný test a písomnú skúšku (maximum 100 bodov). Hodnotenie sa urobí podľa počtu bodov nasledovne: A 100-91 bodov, B 90-81 bodov, C 80-71 bodov, D 70-61 bodov, E 60-51 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje základné poznatky z konštrukcie automobilov. Dáva prehľad o konštrukcii karosérie, podvozkových skupín, pohonných jednotiek a prevodového ústrojenstva. Poskytuje tiež základné poznatky z elektrických systémov a elektronického riadenia automobilu.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu:
-história, karosérie, podvozky
-spaľovacie motory
-prevodové ústrojenstvo
-elektrické a elektronické systémy
-automobil a životné prostredie
-vývojové trendy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VLK, F. Stavba motorových vozidiel: Osobní automobily, autobusy: Nákladní automobily: Jízdní soupravy: Ergonomika, biomechanika: Struktury, kolize, materiály. Brno : VLK, 2003. 499 s. ISBN 80-238-8757-2.
POLÓNI, M. -- PETRÁK, P. -- NEUSCHL, T. Základy piestových spaľovacích motorov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 236 s. ISBN 978-80-227-4076-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk
 
Poznámky:
hlavný vyučovací jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

ABCDEFX
6,5 %11,8 %22,6 %22,6 %36,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ján Danko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Jana Gulanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Polóni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: