1. 6. 2020  22:33 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 270399_BDP - Bakalárska práca (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 270399_BDP
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
93 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
18
 
Odporúčaný semester/trimester:
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
plnenie harmonogramu spracovania
 
Výsledky vzdelávania:
Overenie zvládnutia splnenia projektovej úlohy, aplikácia výpočtových zručností, overenie analytických schopností na úrovni bakalára
 
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie dokumentácie a správy k samostatnému projektu podľa zadania z praxe, výskumno-vývojových ústavov alebo zadania vychádzajúceho z vedecko-výskumnej činnosti pracovísk fakulty
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

A
B
C
DEFX
63,3 %22,4 %
10,2 %
0 %
4,1 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: