11. 12. 2019  14:34 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250307_BDP - Vybrané technológie (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250307_BDP
Názov predmetu: Vybrané technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46 50 bodov, B 41 45 bodov, C 37 40 bodov, D 32 36 bodov, E 31 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet rozširuje doterajšie základné poznatky o strojárskych technológiach zlievania, zvárania a tvárnenia. Získané vedomosti umožňujú nadobudnúť schopnosti pre technické činnosti na úrovni prevádzky pri navrhovaní výrobkov a aplikácií technológií tvárnenia, zvárania a zlievania vo výrobe.
 
Stručná osnova predmetu:
Lisovanie kovových práškov. Tvárnenie s aplikáciou elastických a plynných médií. Zlievarenské zliatiny neželezných kovov a ich tepelné spracovanie. Tuhnutie kovu vo forme. Oblúkové zváranie v ochranných plynoch MIG/MAG, TIG. Zváranie plastov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IŽDINSKÁ, Z. Metal casting. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 112 s. ISBN 978-80-227-2660-3.
CARY, H B. -- HELZER, S C. Modern Welding Technology. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-113029-3.
KOSTKA, P. Metal Forming. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 117 s. ISBN 80-227-1801-7.
SEJČ, P. -- BENKO, B. -- GONDÁR, E. Vybrané technológie: Zváranie a príbuzné procesy. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 128 s. ISBN 80-227-2490-4.
KOSTKA, P. -- LUKŠIC, J. -- PODOLSKÝ, M. Technológia tvárnenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 205 s. ISBN 80-227-0793-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

ABCDEFX
3,4 %20,3 %23,7 %45,8 %6,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Judita Belanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alena Brusilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Branislav Vanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: