7. 12. 2019  2:22 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220625_IDP - Riadenie systémov mechaniky kontinua (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220625_IDP
Názov predmetu: Riadenie systémov mechaniky kontinua
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti z oblasti modelovania a riadenia systémov mechaniky kontinua ako systémov s rozloženými parametrami. Pochopí princípy tvorby modelov na základe analytických a numerických riešení opisujúcich parciálnych diferenciálnych rovníc ako aj na základe experimentálne získaných charakteristík. Zoznámi sa s možnosťami softvérovej podpory pre návrh systémov riadenia s rozloženými parametrami cez DPS Blockset for MATLAB & Simulink ako aj internetovej služby Interactive Control.
 
Stručná osnova predmetu:
- Reprezentácia systémov mechaniky kontinua ako systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom na základe metódy konečných prvkov, metódy konečných objemov,...
- Experimentálna identifikácia systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom.
- Formulácia a riešenie úloh riadenia. Otvorený obvod riadenia, spätnoväzbové obvody riadenia. Stabilita a kvalita riadenia.
- Robustné riadenie, adaptívne riadenie systémov mechaniky kontinua.
- Optimalizácia systémov riadenia s rozloženými parametrami. Základné úlohy návrhu strojov, zariadení a mechatronických, smart štruktúr ako systémov s rozloženými parametrami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULKÓ, G. Modelovanie, riadenie a návrh systémov s rozloženými parametrami s demonštráciami v prostredí MATLAB. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 1998. 265 s. ISBN 80-227-1052-0.
PRITCHARD, A. -- CURTAIN, R. Infinite Dimensional Linear Systems Theory. New York: Springer-Verlag, 1978. 295 s. ISBN 80-227-1052-0.
TRIGGIANI, R. -- LASIECKA, I. Control Theory for Partial Differential Equations. Camridge: Camridge University Press, 2000. 421 s. ISBN 0-521-43408-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
71,4 %0 %28,6 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Gergely Takács, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Gergely Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: