26. 1. 2020  4:21 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220654_IDP - Lokálne siete a komunikačné systémy (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220654_IDP
Názov predmetu: Lokálne siete a komunikačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti lokálnych počítačových sietí, zoznámi sa s ich štruktúrou, topológiou a prístupovými metódami. Zvládne komunikáciu v počítačovej sieti, zdieľanie technických a programových prostriedkov. Zoznámi sa zo základnými typmi počítačových sietí a sieťovými operačnými systémami. Spozná komunikačné protokoly, typy rozhraní pre periférie, internet a intranet STU.
 
Stručná osnova predmetu:
- Rozdelenie a typy lokálnych sietí, Arcnet, Ethernet a Token Ring. Hardverové riešenie a druhy prenosových médií. Sieťový software, sieťové operačné systémy. Novell Netware.
- Prepojovanie sietí a zabezpečenie dát v sieti. Súborový a tlačový server, pracovná stanica. Rozdelenie diskového priestoru v sieti, prístupové práva k súborom a adresárom, atribúty súborov a adresárov.
- Programy pre prácu v sieti. Správa užívateľa, konfigurácia užívateľského sieťového prostredia. Nastavovanie parametrov konfigurácie.
- Diaľkový prenos údajov s využitím telekomunikačných prostriedkov. Komunikačné protokoly. Rozľahlé siete, komunikácia cez TCP/IP protokol. FTP, Gopher, Archie, Netfind a WWW.
- Siete typu peer to peer, konfigurácia sieťového prostredia z hľadiska správcu systému, z hľadiska užívateľa.
- Typy rozhraní pre pripojenie periférnych zariadení a komunikačných prostriedkov. Komunikácia po sériovej linke, modemy, komunikácie v priemyselnom prostredí, používané zbernice.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dostálek, Kabelová : Veľký prúvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2000.
Halász, Zvirinský : Počítačové systémy a siete. TU Košice, 2000.
Shnider: Počítačové sítě. SoftPress, 2003.
Sobotka : Počítače a ich sieťové služby. ELF Košice, 2002

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

ABCDEFX
32,3 %43,5 %19,4 %4,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Volenský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: