26. 10. 2020  13:40 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220537_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
220537_IDP
Názov predmetu:
Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú štyri previerky riešenia úloh projektu po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 74 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 67 bodov, na hodnotenie C najmenej 60 bodov, na hodnotenie D najmenej 52 bodov a na hodnotenie E najmenej 45 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať návyky samostatnej práce pri riešení zadaných projektových úloh, prehľad o metódach návrhu komponentov systémov automatického riadenia, modelovania a simulácie, informačného zabezpečenia systémov riadenia, inteligentných systémov riadenia a priemyselných riadiacich a informačných systémov. Vedieť navrhnúť konkrétne riešenia zadaných úloh a vedieť ich obhájiť.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza súčasného stavu v danej problematike
Návrh variantných riešení úlohy
Analýza návrhov a výber vhodného návrhu riešenia
Vyhodnotenie výsledkov riešenia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 178

A
B
C
D
E
FX
66,9 %
18,5 %
10,7 %
3,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Gulan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dana Šišmišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Gergely Takács, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Végh, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: