7. 12. 2019  2:38 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-MSR - Murované stavby a rekonštrukcie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MSR
Názov predmetu: Murované stavby a rekonštrukcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania a úspešné absolvovanie skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o témach: Murivo ako materiál nosných prvkov a konštrukcií. Navrhovanie murovaných nosných prvkov z nevystuženého, vystuženého, predpätého a zovretého muriva. Konštrukčné systémy budov s murovanými nosnými prvkami. Prejavy a príčiny chýb a porúch murovaných stavieb. Diagnostické metódy na stanovenie vlastností materiálov a konštrukcií pre hodnotenie ich spoľahlivosti a životnosti. Zásady, metódy a materiály používané na rekonštrukcie stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
Murivo – materiál nosných prvkov a konštrukcií (charakteristika). Druhy muriva a jeho zložky – murovacie prvky a malty na murovanie. Mechanicko-fyzikálne vlastnosti muriva.
Navrhovanie murovaných nosných prvkov z nevystuženého muriva pri namáhaní centrickým a excentrickým tlakom, šmykom, ohybom a sústredeným tlakom.
Navrhovanie murovaných nosných prvkov z vystuženého muriva pri namáhaní tlakom, šmykom a ohybom.
Navrhovanie murovaných nosných prvkov z predpätého a zovretého muriva – zásady navrhovania.
Konštrukčné systémy budov s murovanými nosnými prvkami – zabezpečenie priestorovej tuhosti konštrukčného systému, spolupôsobenie obvodových murovaných nosných stien so stropnými konštrukciami, vrstvové obvodové steny, suterénne murované obvodové steny pri pôsobení zemného tlaku a tlaku vody.
Všeobecný postup vyšetrovania konštrukcií. Diagnostika materiálov a konštrukcií. Skúšobné metódy a zaťažovacie skúšky.
Zásady, metódy a materiály na rekonštrukciu stavieb.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČABRÁK, M. Murované konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1996-1-1. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 155 s. ISBN 978-80-227-3908-5.
EN 1996-1-1: Eurocode 6: Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures, 1995..
BILČÍK, J. -- DOHNÁLEK, J. Sanace betonových konstrukcí. Bratislava: Jaga group, 2003. 151 s. ISBN 80-88905-24-9.
EN 1504: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity, 2009..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet čiastočne nadväzuje na povinne voliteľný predmet Betónové konštrukcie 2.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 477

ABCDEFX
14,0 %18,4 %29,6 %20,1 %15,3 %2,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: