21. 1. 2020  9:22 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230616_IDP - Hnací mechanizmus MV (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230616_IDP
Názov predmetu: Hnací mechanizmus MV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracuje tri semestrálne úlohy za 30 bodov (minimum 15 bodov). Písomná skúška je hodnotená 70 bodmi. Na absolvovanie skúšky je treba minimálne 51 bodov. Študent získa kredity, ak úspešne absolvuje semestrálne úlohy a písomnú skúšku (maximum 100 bodov). Hodnotenie sa urobí podľa počtu bodov nasledovne: A 100-91 bodov, B 90-81 bodov, C 80-71 bodov, D 70-61 bodov, E 60-51 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o požiadavkách kladených na hnací mechanizmus motorových vozidiel a jeho konštrukčné usporiadanie. Študent sa naučí vlastnosti a konštrukciu mechanických a hydrodynamických spojok, mechanických a automatických prevodoviek, rozvodoviek a hnacích hriadeľov automobilov.
 
Stručná osnova predmetu:
Hnací mechanizmus motorových vozidiel, úvod, rozdelenie, základné prvky. Mechanické rozjazd. trecie spojky. Automatické rozjazdové spojky. Radiace členy mechanických prevodov s radením bez zaťaženia a pod zaťažením. Krížové kĺby, kinematické vlastnosti, prevodový pomer. Homokinetické kĺby a ich vlastnosti. Mechanické stupňové prevodovky. Konštrukcia a jej vplyv na vlastnosti stupňovej prevodovky. Hydrodynamické meniče krútiaceho momentu. Hydrostatické prevody, usporiadanie, výpočet a riadenie. Plynulé trecie prevody. Elektrické prevody a ich riadenie. Automatické prevodovky. Regulačné a výkonové obvody automatických prevodoviek. Vývojové smery. Prevody redukčné a rozdeľovacie. Kolesové redukcie čelné a planétové. Rozvodovky - základný prevod a jeho návrh. Vlastnosti kužeľového ozubenia, hypoidný prevod. Typy rozvodoviek, ich konštrukcia a vlastnosti. Diferenciály, princíp, návrh, výpočet. Jednoduchý diferenciál. Diferenciály so zvýšeným trením. Medzinápravové diferenciály, deliče krútiaceho momentu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUDEC, P. Motorové vozidlá I, hnací mechanizmus. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. 238 s. ISBN 80-227-1186-1.
ROJKO, E. -- ŠPÁNIK, M. Motorové vozidlá I: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 249 s. ISBN 80-227-1007-5.
VLK, F. Převody motorových vozidel: Spojky Převodovky Rozvodovky Diferenciály Hnací hřídele Klouby. Brno : VLK, 2006. 371 s. ISBN 80-239-6463-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 195

ABCDEFX
13,3 %18,5 %22,1 %22,6 %23,1 %0,4 %
Vyučujúci: Ing. Ján Danko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: