9. 12. 2019  9:05 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230617_IDP - Podvozkové mechanizmy MV (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230617_IDP
Názov predmetu: Podvozkové mechanizmy MV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracuje semestrálne úlohy za 30 bodov (minimum 15 bodov). Písomná skúška je hodnotená 70 bodmi. Na absolvovanie skúšky je treba minimálne 36 bodov. Študent získa kredity, ak úspešne absolvuje semestrálne úlohy a písomnú skúšku (maximum 100 bodov). Hodnotenie sa urobí podľa počtu bodov nasledovne: A 100-91 bodov, B 90-81 bodov, C 80-71 bodov, D 70-61 bodov, E 60-51 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je vysvetliť študentom konštrukciu a funkčnosť podvozkových časti motorových vozidiel. Rozoberá sa tu konštrukcia a vlastnosti pneumatík, náprav a ich kinematika, vplyv systému zavesenia kolies na jazdné vlastnosti, odpruženie, riadenie a požiadavky na geometriu riadenia, brzdy, brzdové sústavy a ich ovládacie a regulačné sústavy.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod ku konštrukcii podvozkových častí automobilov. Konštrukcia radiálnych a diagonálnych pneumatík a ich označovanie. Charakteristiky pneumatík v pozdĺžnom a priečnom smere. Diskové kolesá. Zavesenie kolies, prehľad používaných systémov, statické riešenie. Vplyv zavesenia kolies na jazdné vlastnosti. Konštrukcia tuhých náprav a nezávislého zavesenia. Kritériá pohodlia a bezpečnosti jazdy, pojmy z teórie kmitania, perovanie. Prispôsobenie parametrov perovania zaťaženiu vozidla. Konštrukcia prvkov perovania, pružiny a tlmiče perovania. Pneumatické a hydropneumatické perovanie. Riadiaci mechanizmus vozidiel. Požiadavky na kinematiku riadeného kolesa a geometriu riadiaceho mechanizmu. Riadenie 4WS. Prevodovky riadenia, posilňovacie zariadenia. Bezpečnostné riadenie. Brzdová sústava a mechanizmy. Vzťahy a rozdelenie brzdných síl. Bubnové brzdy, ich konštrukcia a vlastnosti. Kotúčové brzdy. Trecie obloženie bŕzd. Ovládacie sústavy bŕzd osobných automobilov. Parkovacia brzda. Ovládacie sústavy bŕzd nákladných automobilov. Pneumatické a pneumaticko-hydraulické sústavy. Záťažové a protiblokovacie regulátory. Odľahčovacie brzdy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPÁNIK, M. -- ROJKO, E. Motorové vozidlá II: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 192 s. ISBN 80-227-1319-8.
MOČKOŘ, R. Motorové vozidlá II: Podvozkové orgány. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 301 s. ISBN 80-227-2363-0.
VLK, F. Podvozky motorových vozidel: Pneumatiky a kola Zavěšení kol, nápravy Odpružení Řídicí ústrojí Brzdové systémy. Brno : VLK, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

ABCDEFX
4,3 %14,4 %21,3 %19,7 %39,4 %0,9 %
Vyučujúci: Ing. Ján Danko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Milesich, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: