9. 12. 2019  9:34 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 260511_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 260511_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie zručnosti inžinierskych výpočtov, experimentálnych techník v oblasti zdrojov premeny energie, spaľovacích zariadení, energetických systémov, prúdových strojov a jadrových energetických zariadení, tímovej práce a schopnosti prezentovať pracovné výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
• Zdroje a premeny energie
• Obnoviteľné zdroje energie
• Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla
• Energetika a životné prostredie
• Počítačová dynamika tekutín
• Teória prúdových strojov
• Energetické systémy
• Jadrové energetické zariadenia
• Energetická technika
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra podľa zadania semestrálného projektu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 273

ABCDEFX
60,4 %20,5 %10,6 %5,1 %3,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Mlkvik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Mlynár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. František Ridzoň, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Šustek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. František Urban, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. František Urban, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: