20. 11. 2019  13:36 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270507_IDP - Počitačom podporovaná výroba (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270507_IDP
Názov predmetu: Počitačom podporovaná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti pracujú v rámci cvičení na zadaní, ktoré môže byť na konci semestre ohodnotené maximálnym počtom 20 bodov. Na úspešné absolvovanie cvičení je potrebné získať minimálne 10 bodov.
Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o nových technológiách umožňujúcich počítačom integrovať výrobu vo fázach riadenia, návrhu výrobku, overovania, technickej prípravy výroby, vo výrobe a kontrole. Získať dôležité informácie o jednotlivých CAx modeloch pri návrhu, výrobe a testovaní výrobku.
 
Stručná osnova predmetu:
-Definície CIM komponentov PPS, PDM,CAP, CAE, CAD, CAM, CAQ
-Technické a softwarové požiadavky na systém
-Rozdelenie aplikačných softwerov (platformy windows a linux)
-Plánovanie a riadenie výroby -- PPS, PDM, Technická príprava výroby - CAP,
-Štandardy a topológia sietí, komponenty sieťových technológií, základný návrh siete LAN
-Návrh výrobku - CAE, Kancelárske balíky, databázové systémy, grafické programy)
-CAD - 2D a 3D grafické sytémy, možnosti software, počítačová bezpečnosť a kryptografia.
-Počítačom podporovaná výroba CAM
-Kontrola kvality výroby CAQ
-Výroba prototypových súčiastok v systéme Rapid Prototyping
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.

Odporúčaná:
Geitner, U. W. CIM Handbuch. Verlag Vieweg. 1998, 519 s.
JÄGER, K.-W.: CIM Bausteine Grundwissen für anwendung und ausbildung, Verlag, Heidelberg, 1990. 516 s.
Osanna, P,H.-Durakbasa, M.N.- Oberlämnder, R. – Waczek, G. CIM Ein Schlagwort unter der Lupe. Universitätverlag Wien 1991, 242s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 163

ABCDEFX
16,0 %21,5 %18,4 %22,1 %19,6 %2,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Typ výstupu: