1. 6. 2020  22:27 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 270649_IDP - Diplomová práca (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
270649_IDP
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca140 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
16
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola samostatnej práce
V priebehu semestra budú tri kontrolné dni rozpracovanosti diplomovej pred komisiou (vedúcich diplomových prác).
Komisia hlasovaním rozhodne, či práca bude pripustená k obhajobe.
 
Výsledky vzdelávania:
Podať dôkaz o vedomostiach schopnostiach a zručnosti, ktoré profilujú absolventa študijného programu Výrobná a environmentálna technika-Ing. v študijnom odbore Výrobná technika
 
Stručná osnova predmetu:
• Osnova diplomovej práce a časový harmonogram riešenia zadania diplomovej práce
• Konštrukčné alebo modelové riešenie optimálneho variantu Definovanie a voľba základných plôch
• Výkresová a technická dokumentácia riešenia
• E-forma diplomovej práce ( CD-ROM)
• Prezentácia výsledkov práce v Power point, summary v jazyku anglickom
• Korekcia riešenia po obhajobe diplomovej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
according to the topic of diploma work

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

AB
C
D
E
FX
50,0 %23,6 %
15,3 %
2,8 %
4,2 %
4,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
21. 6. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Typ výstupu: