1. 6. 2020  20:50 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 270613_IDP - Stroje na zhodnocovanie odpadov (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
270613_IDP
Názov predmetu:
Stroje na zhodnocovanie odpadov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
semestrálna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o navrhovaní eko-výrobnej techniky, vedomosti o základných princípoch fungovania environmentálnej techniky. Poznať konštrukčné princípy strojov, zariadení a komplexov určených na nakladanie s odpadmi. Výpočtársky a konštrukčne navrhovať jednotlivé typy strojov. Projektovať linky a komplexy na úpravu, transformáciu a zhodnotenie odpadov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Svetová energetická situácia, obnoviteľné energetické zdroje, trvalo udržateľný rast, hľadanie nových zdrojov energie,
• Bezodpadové technológie, Nové technológie určené na optimálne zhodnotenie odpadov,
• Analýza strojov pre jednotlivé fázy nakladania s odpadmi,
• Stroje na zber a úpravu odpadov,
• Stroje určené na transformáciu, materiálové a energetické zhodnocovania odpadov,
• Návrh nových konštrukcií strojov, (analýza, optimalizácia, výpočty, ...),
• Projekty liniek, manažment, ekonomika, stavebný projekt, elektro projekt požiarny projekt,
• Manažment v odpadovom hospodárstve.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠOOŠ, Ľ. Drevný odpad...: Čo s ním. Bratislava : Energetické centrum, 2000. 108 s.
ŠOOŠ, Ľ. Odpady 1: Environmentálne technológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 165 s. ISBN 978-80-227-2627-6.
ŠOOŠ, Ľ. -- KOLEJÁK, M. -- URBAN, F. Biomasa - obnoviteľný zdroj energie. Bratislava : VERT spol. s.r.o., 2012. 400 s. ISBN 978-80-970957-3-4.
BADIDA, M. -- ŠOOŠ, Ľ. -- HODOLIČ, J. -- BOSÁK, M. Recyklácia a recyklačné technológie II. (1. časť). Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. 149 s. ISBN 978-80-553-0398-7.
BADIDA, M. -- ŠOOŠ, Ľ. -- HODOLIČ, J. -- MORAVEC, M. Recyklácia a recyklačné technológie II (2.časť). Košice : TU Košice, 2011. 211 s. ISBN 978-80-553-0792-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
áno
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 116

A
BC
D
E
FX
37,1 %
19,0 %15,5 %
16,4 %
10,3 %
1,7 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Typ výstupu: