1. 6. 2020  22:46 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 241699_IDP - Diplomová práca (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 241699_IDP
Názov predmetu:
Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
140 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
16
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu a hodnotenie úrovne vedomostí je nasledovné percentuálne vyjadrenie výsledkov znalostí:92 až 100 % znalostí - A, 83 – 91 % znalostí - B, 74 – 82 % znalostí C, 65 – 73 % znalostí - D, 56 – 64 % znalostí - E, 0 – 55 % znalostí - FX
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa zručnosť v navrhovaní technológií používaných v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza problému,určenie modelu riešenia
Zber dát a podkladov
Technologický alebo procesný návrh riešenia
Návrh dispozície zariadenia pre vybranú technológiu alebo proces
Projektové alebo konštrukčné spracovanie návrhu, vypracovanie výkresovej dokumentácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PERRY, R H. -- GREEN, D W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York : McGraw-Hill, 1997. ISBN 0-07-049841-5.
TASSIOS, D P. Applied Chemical Engineering Thermodynamics + DISKETA. Berlin : Springer Verlag, 1993. 710 s. ISBN 3-540-54759-2.
HIMMELBLAU, D M. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering: +DISKETA. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1989. 735 s. ISBN 0-13-066086-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A
B
C
D
E
FX
55,6 %
25,9 %
11,1 %7,4 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
21. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Typ výstupu: