9. 12. 2019  1:23 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220666_IDP - Informačné, riadiace a komunikačné systémy (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220666_IDP
Názov predmetu: Informačné, riadiace a komunikačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nevyhnutné poznatky o komponentoch na aplikáciu priemyselných komunikačných systémov pri integrácii systémov na vizualizáciu, monitorovanie a ovládanie strojov a procesov, ako aj ich diagnostiku. Vie využiť praktické nástroje a postupy, ako aj softvér na konfiguráciu, sprevádzkovanie a manažment komunikačných sietí.
 
Stručná osnova predmetu:
- Informačné technológie v priemyselnej automatizácii. Trendy v technológiách informačných a riadiacich systémov. Štruktúra a manažment informácií, vplyv číslicovej techniky na manažment prevádzky, funkcie a výhody architektúry orientovanej na prevádzku, manažment inteligentných zariadení.
- Technológie na zdieľanie údajov medzi aplikáciami v informačných systémoch, komunikačné technológie a databázy, aplikácie klient-server.
- Princípy interakcie človek - stroj (HMI) pri navrhovaní informačných systémov. Systémy SCADA/HMI - vizualizácia procesov, funkcie vizualizácie v systémoch SCADA/HMI, princípy tvorby systémov HMI.
- Komponenty sietí, komunikačné procesory, komunikačný softvér a softvér na konfiguráciu sietí. Elektrické a optické technológie prenosu údajov, bezdrôtová komunikácia údajov.
- Priemyselné komunikačné systémy AS-interface, Profibus, Foundation Fieldbus. Technológie pre priemyselný ethernet, objektovo orientované technológie, Profinet a modulárne štruktúry. Manažment sietí.
- Integrácia systémov na diagnostiku, vizualizáciu, monitorovanie a ovládanie výrobných a technologických procesov. Monitorovanie, ovládanie, diagnostika a diaľkový manažment procesov prostredníctvom internetu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JUHÁS, M. -- SÁSIK, J. Informačné a riadiace systémy. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 166 s. ISBN 978-80-89313-06-8.
BÉLAI, I. -- DRAHOŠ, P. Komunikačné systémy pre automatizáciu. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2012. 195 s. ISBN 978-80-227-3716-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABCDEFX
22,2 %22,2 %33,3 %22,3 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: