24. 1. 2020  11:22 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220562_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220562_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú štyri previerky riešenia úloh projektu po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 74 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 67 bodov, na hodnotenie C najmenej 60 bodov, na hodnotenie D najmenej 52 bodov a na hodnotenie E najmenej 45 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent návyky samostatnej práce pri riešení konkrétnych úloh z merania. Získa prehľad o metódach návrhu merania, výberu meracieho zariadenia, realizácie meraní, vyhodnotenia nameraných údajov, riadenia meracích procesov a manažérstva meraní, resp. návrhu a konštrukcie meracích zariadení. Bude vedieť formulovať a riešiť zložitejšie úlohy z oblasti kalibrácie a overovania meradiel. Bude schopný navrhnúť konkrétne riešenia zadaných úloh a vedieť ich obhájiť.
 
Stručná osnova predmetu:
 Analýza súčasného stavu v danej problematike
 Návrh variantných riešení úlohy
 Analýza návrhov a výber vhodného návrhu riešenia
 Realizácia vybraného návrhu
 Vyhodnotenie riešenia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
It is listed for individual subjects of study program and according to project assignment
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

ABCDEFX
70,6 %20,6 %5,9 %2,9 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Halaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jakub Palenčár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dana Šišmišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: