28. 1. 2020  14:14 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220665_IDP - Snímače a prevodníky (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220665_IDP
Názov predmetu: Snímače a prevodníky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 referáty po 15 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z referátov + body zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z referátov počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent teoretické a praktické znalosti pri meraní technických veličín s modernými snímačmi. Oboznámi sa s fyzikálnymi princípmi a vlastnosťami týchto snímačov a s rôznymi typmi prevodníkov. Naštuduje si a prakticky sa oboznámi s metódami korekcie chýb v inteligentných snímačoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálne princípy merania:
- odporový
- kapacitný
- indukčnostný
- indukčný
- piezoelektrický
- optoelektronický
- ultrazvukový
Prevodníky:
- analógovo-číslicové
- číslicovo-analógové
Inteligentné snímače. Merací reťazec, úprava signálu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHUDÝ, V. -- PALENČÁR, R. -- KUREKOVÁ, E. -- HALAJ, M. Meranie technických veličín. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 688 s. ISBN 80-227-1275-2.
KUREKOVÁ, E. -- GABKO, P. -- HALAJ, M. Technické meranie : Učebné texty z projektu METROMEDIA-ONLINE I. Bratislava: Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio, 2005. ISBN 80-89112-04-8.
KUREKOVÁ, E. -- GABKO, P. -- HALAJ, M. Technické meranie: Učebné texty z projektu METROMEDIA-ONLINE II. Bratislava : Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio, 2005. 361 s. ISBN 80-89112-04-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABCDEFX
27,8 %50,0 %16,7 %5,5 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Dana Šišmišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: