20. 11. 2019  12:19 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270674_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270674_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinný), 3. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa uskutočnia 2 obhajoby semestrálnych prác spolu za 50 bodov ( za prvú priebežnú obhajobu 20 bodov a za konečnú obhajobu 30 bodov) Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje obhajoby semestrálnej práce. Hodnotenie sarobí nasledovne: A 46 50 bodov, B 41 45 bodov, C 37 40 bodov, D 32 36 bodov, E 31 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si riešenia inžinierskeho projektu v odbore výrobná technika, štrukturalizovať riešenie, technické a ekonomické výpočty, koncept riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
• Koncept riešenia (schémy, princíp mechanizmu, výpočty)
• Pevnostná alebo presnostná analýza, 3D model, ekonomické výpočty
• Kritériá pre hodnotenie riešenia, metóda variantov, obmedzenia, štandardné prvky
• Rámec koncepčného riešenia
• Prípadová štúdia variantných riešení (conceptual design), aplikácia CAx
• Konkrétne projekčné riešenie, harmonogram riešenia diplomovej práce
• Formálna úprava technických správ, expertných štúdií a záverečných prác (správne uvádzanie citovaných zdrojov, atď.)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Výber literatúry podľa zamerania diplomovej práce a podľa odporúčaní vedúceho diplomovej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
61,5 %38,5 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alena Brusilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Andrej Červeňan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivan Morávek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Úradníček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Typ výstupu: