20. 11. 2019  13:37 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270676_IDP - Výrobná technika a systémy (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270676_IDP
Názov predmetu: Výrobná technika a systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinný), 3. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie zadaných úloh, semestrálna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti o výrobnej technike, schopnosť triediť najmä obrábacie a tvárniace stroje, získať zručnosť s programovaním CNC systémov. Poznať konštrukčné koncepcie strojov, zariadení a komplexov ako aj ich definitívnu prevádzku. Riešiť konštrukčné uzly a časti výrobnej techniky. Matematický optimalizovať a verifikovať uzly pri zadaných technických podmienkach.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné typy výrobných strojov
Význam obrábacích strojov v globálnej ekonomike. Historický vývoj, systematická klasifikácia skupín obrábacích a tvárniacich strojov
Všeobecné požiadavky na kvalitu obrábacích strojov, (presnosť práce výrobnosť, ...)
Technologické parametre, skupinová technológia, platformy strojov, ekonomická efektívnosť strojov. Základné výpočty konštrukčných uzlov strojov (vretenník, rám stroja, ...)
Stroje s definovanou reznou hranou nástroja, stroje s nedefinovanou reznou hranou nástroja, stroje nekonvenčných technológií, jednoúčelové stroje, príslušenstvo strojov.
Monitorovacie procesy výrobnej techniky. Kvalita produkcie Environmentálne požiadavky na prevádzku výrobnej techniky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DEMEČ, P.: Automatizácia výrobných strojov . Košice: Edícia študijnej literatúry CI Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2007. 210 s. ISBN 978 80 8073 817 4.
Dubbel : Inženýrská příručka pro stavbu strojů: I. Praha: SNTL, 1961. 911 s.
Dubbel : Inženýrská příručka pro stavbu strojů: II. Praha: SNTL, 1961. 947 s.
Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau. Berlin: Springer Verlag, 1990. 1726 s. ISBN 3 540 52381 2
JAVORČÍK, L. - POLÁČEK, J. Konštrukčné cvičenia z výrobných strojov : Návody na cvičenia. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1990. 221 s. ISBN 80 227 0294 3
MAREK, J. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Praha: MM publishing, 2010. 420 s. ISBN 978 80 254 7980 3.
2. KISSÓCZY, Š. - JAVORČÍK, L. - VELÍŠEK, K. - GEYER, V. Obrábacie stroje : Základy teórie a konštrukčnej koncepcie. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1989. 520 s. ISBN 80 227 0010 X

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
37,5 %37,5 %12,5 %6,3 %6,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Typ výstupu: