5. 6. 2020  5:52 Laura
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250742_DDP - Dizertačný projekt II (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
250742_DDP
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrolné body projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o metódach a existujúcich riešeniach stanoveného problému. Osvojiť si schopnosť prinášať vlastné návrhy riešení problémov v oblasti strojárskych technológií a materiálov. Vedieť pracovať so zložitými simulačnými nástrojmi a implementovať výsledky na fyzikálne modely. Vedieť pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky v praxi. Vypracovať projekt dizertačnej prace a navrhnúť tézy dizertačnej práce
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium zadanej problematiky a rešerš
• Vypracovanie projektu dizertačnej práce
• Postavenie téz dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: