22. 1. 2020  8:58 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220985_DDP - Dizertačný projekt V (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220985_DDP
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrolné body projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si schopnosť prinášať vlastné riešenia problémov, pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach, analyzovať výsledky. Vedieť pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky vedeckého výskumu v praxi. Osvojiť si vedecké formulovanie problému. Osvojiť si metódy vedenia riešiteľského kolektívu, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Vedieť formulovať závery.
 
Stručná osnova predmetu:
• účasť na príprave návrhu vedeckovýskumného projektu,
• individuálna a tímová vedecká práca, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie experimentu, analýza výsledkov
• spracovanie kapitol dizertačnej práce, čiastkových výsledkov riešenia témy, formulácia výsledkov a záverov,
• publikácie výsledkov vedeckej práce, aktívna účasť na seminároch a konferenciách
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
It is listed for individual subjects of study program and according to project assignment
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: