5. 6. 2020  6:44 Laura
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270746_DDP - PhD Project VI (FME - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
270746_DDP
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VI
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
17
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: