25. 5. 2020  10:48 Urban
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250947_DDP - Dizertačný projekt VII (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
250947_DDP
Názov predmetu: Dizertačný projekt VII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
15
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: