20. 11. 2019  13:46 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270777_DDP - Kinematické štruktúry výrobnej techniky (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270777_DDP
Názov predmetu: Kinematické štruktúry výrobnej techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška max 50 bodov.
A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 >bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vdomosti z kinematických riešení (návrh konštrukčných uzlov) pre priamočiare a rotačné pohyby obrobkov a nástrojov na obrábacích strojoch (sériová kinematika versus paralelná resp. hybridná kinmatika)
 
Stručná osnova predmetu:
- pohyb telesa v priestore
- stupeň voľnosti
- sériová kinematika základných obrábacích strojov
- linear and rotary motions of workpieces and tools
- paralelná kinematika
- hybridná kinematika
- konštrukčné riešenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAREK, J. Konstrukce CNC obráběcích stroju. Praha: MM Publishing, 2010. 420 s. ISBN 978-80-254-7980-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: