26. 1. 2020  4:47 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220778_DDP - Metrológia hmotnosti, viskozity (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220778_DDP
Názov predmetu: Metrológia hmotnosti, viskozity
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: metrológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
metrológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet končí ústnou skúškou. Na získanie hodnotenia "prospel" musí študent preukázať, že ovláda základy merania hmotnosti telies, hustoty a objemu telies a viskozity kvapalín. Ďalej musí preukázať, že je schopný formulovať a riešiť problémy v oblasti merania hmotnosti a viskozity súvisiace s riešenými aktuálnymi úlohami jeho dizertačnej práce.

 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent teoretické a praktické znalosti z merania hmotnosti telies, hustoty a objemu telies a viskozity kvapalín. Oboznámi sa s fyzikálnymi a technickými princípmi základných meracích prístrojov používaných v oblasti metrologického zabezpečenia váh, závaží hustomerov a viskozimetrov. Bude schopný navrhnúť základné metrologické experimenty v uvedenej oblasti, analyzovať ich vo forme matematických modelov a navrhnúť optimálne postupy merania a kalibrácie meradiel v tejto oblasti a vyhodnotenia výsledkov meraní.

 
Stručná osnova predmetu:
• Definície, jednotky jednotlivých veličín.
• Spôsoby realizácie primárnych etalónov v hmotnosti, hustote a viskozite.
• Základné metrologické experimenty pre nadväznosť a realizáciu (kalibráciu) stupnice pre uvedené veličiny.
• Meranie základných metrologických charakteristík meradiel – kalibrácia meradiel.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALENČÁR, R. Guide to the Expressioin of Uncertainty in Measurement. (GUM). BIPM/IEC/ISO/OIML, Ženeva 1995.  [online]. 1995. URL: http://www.bipm.org/en/publications/guides/.
ZŮDA, J. Štúdium správania sa etalónov hmotnosti v prostredí vákua. Disertační práce. Bratislava : 2013. 87 s.
ZŮDA, J. -- TESAŘ, J. Štúdium správania sa etalónov hmotnosti v prostredí vákua. Disertační práce. Bratislava : SjF STU, 2013.

Odporúčaná:
Davis R.: Recalibration of the U.S. National Prototype Kilogram, Jour of Res, NSB, Vol 90, No 4, 1985
Kobayaschi: A. Knife Edge Balance, Insymet, Bratislava, 1974
Kochsiek, M.; Glaser, M.: Comprehensive mass metrology, Willey-Vch, Berlin, 2000
Kochsiek M: Handbuch des Wägens, Vieweg, 1984
OIML R 111, R 76
Prowse D.B: The Calibration of Balances, CSIRO, 1985
Prowse, D.B. Anderson, A.R.: Calibration of Sets of Masses in Terms of One Mass Standards, Metrologia 10, p 123 - 128. (1974)
Quinn, T.J.; The beam balance as an instrument for very precise weighing, Meas. Sci. Technol. 3 (1992), pp. 141-159
Skákala, Silný : Metrologia hmotnosti, ÚNM Praha 1975

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Robert Spurný, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: