22. 1. 2020  9:20 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220772_DDP - Metrológia vybraných veličín (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220772_DDP
Názov predmetu: Metrológia vybraných veličín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké teoretické vedomosti z oblasti metrológie vybranej veličiny. Vedieť definovať postupy a metódy navrhovania a vyhodnocovania meraní, vlastnosti a charakteristík meradiel, metódy nadväznosti meradiel a metrologického zabezpečenia v súvislosti s danou veličinou. Vedieť analyzovať a syntetizovať otázky zabezpečenia jednotnosti a správnosti meraní a riešiť zložitejšie problémy merania fyzikálnych a technických veličín.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základy metrológie, metrologické zabezpečenie meradiel
• Metrológia vybraných veličín (termometria, fotometria a rádiometria,, hmotnosť, sila, tlak, dĺžka, uhol, čas a frekvencia, prietok a pretečené množstvo, akustika, látkové množstvo, interdisciplinárna metrológia, meracie systémy)
• Navrhovanie a vyhodnocovanie meraní s vybranými druhmi meradiel
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALENČÁR, R. -- KUREKOVÁ, E. -- HALAJ, M. -- CHUDÝ, V. Meranie technických veličín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1999. 688 s. ISBN 80-227-1275-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ladislav Dedik, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Robert Spurný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Anton Švec, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Kureková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: