22. 11. 2019  17:07 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220835_DDP - Mikrosystémová technika (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220835_DDP
Názov predmetu: Mikrosystémová technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné informácie a prehľad o postupoch, technológiach a materiáloch používaných v mikrosystémovej technike, ako podklad pre uplatnenie mikrosystémov v širokom spektre aplikácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia mikrosystémovej techniky ako báze pre návrh a výrobu miniatúrnych funkčných prvkov, systémov a strojov kombinujúcich širšie spektrum vybraných funkcií.
Technológie a materiály používané v mikrosystémovej technike.
Mikromechanika a mikroobrábanie.
Mikro-elektro-opticko-mechanické systémy, mikrostroje, mikropohony.
Mikrosenzory, inteligentné senzory, senzorové polia, spracovanie signálov z mikrosystémov.
Návrh a riadenie mikrosystémov, aplikácie mikrosystémovej techniky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: