4. 4. 2020  1:14 Izidor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250730_DDP - Nástroje na zápustkové kovanie (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250730_DDP
Názov predmetu: Nástroje na zápustkové kovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Konzultácie a hodnotenie zadaného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s konštrukciou kovacích nástrojov - zápustiek pre kovanie na bucharoch, kovacích lisoch a vodorovných kovacích strojoch.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Technologickosť výkovkov.
2.Triedniky výkovkov.
3.Ideálný predkovov.
4.Druhy kovacích dutín.
5.Konštrukcia zápustiek pre kovanie na bucharoch.
6.Konštrukcia zápustiek pre kkovanie na kovacích lisoch.
7.Konštrukcia zápustiek pre kovanie na vodorovných kovacích strojoch.
8.Konštrukcia zápustiek pre kovanie v uzavretej zápustke.
9.Konštrukcia úpravných nástrojov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Štefan Kovalík, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Štefan Kovalík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: