1. 6. 2020  22:11 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 270703_DDP - Nekonvenčné stroje (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
270703_DDP
Názov predmetu:
Nekonvenčné stroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (výberový), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška, max 50 bodov
A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z technológií, strojov s pracovným médiom laser, plazma, vodný lúč, ultrazvuk.
 
Stručná osnova predmetu:
- aplikácie vodného lúča (technológie, stroje)
- aplikácie lasera (technológia, stroje)
- aplikácie plazmy (technológie, stroje
- aplikácie ultrazvuku (technológie, stroje)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Iveta Onderová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: