20. 11. 2019  12:36 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270776_DDP - Nekonvenčné stroje (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270776_DDP
Názov predmetu: Nekonvenčné stroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (výberový), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia (v anglickom jazyku) - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška, max 50 bodov
A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z technológií, strojov s pracovným médiom laser, plazma, vodný lúč, ultrazvuk.
 
Stručná osnova predmetu:
- aplikácie vodného lúča (technológie, stroje)
- aplikácie lasera (technológia, stroje)
- aplikácie plazmy (technológie, stroje
- aplikácie ultrazvuku (technológie, stroje)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: