24. 1. 2020  5:31 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220902_DDP - Obhajoba dizertačnej práce (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220902_DDP
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca30 hod. týždenne / 30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 33
 
Odporúčaný semester/trimester: metrológia - doktorandský (povinný), 3. rok
metrológia - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dizertačnú prácu posudzujú dvaja oponenti. Oponent v posudku na dizertačnú prácu uvedie svoje pripomienky, otázky a poznámky k dizertačnej práci a vyjadrí sa k formálnej stránke vypracovania dizertačnej práce. V posudku jednoznačne uvedie, či predložená práca spĺňa podmienky kladené na dizertačnú prácu.
Predmet končí štátnou (obhajoba dizertačnej práce). Absolvovanie predmetu sa hodnotí vyjadrením prospel, ak splnil podmienky absolvovania predmetu a vyjadrením neprospel, ak nesplnil podmienky absolvovania predmetu.
Doktorand predmet absolvoval a získava zaň kredity, ak jeho výsledky boli vyhodnotené vyjadrením „prospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent návyky samostatnej vedeckej práce pri riešení konkrétnych úloh. Osvojí si zásady vedeckej práce. Realizuje výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru. Pri obhajobe preukáže schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza aktuálneho stavu poznatkov v danej problematike, charakteristika cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsledky, nové poznatky, ktoré dizertačná práca prináša, ich vyhodnotenie, prínosy pre ďalší rozvoj vedy, techniky, splnenie sledovaného cieľa dizertačnej práce, prehľad použitej literatúry, vlastné publikačné výstupy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
It is listed for individual subjects of study program and according to project assignment
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: