5. 6. 2020  6:14 Laura
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250723_DDP - Počítačová simulácia procesov tvárnenia (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
250723_DDP
Názov predmetu:
Počítačová simulácia procesov tvárnenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Sprostredkovať doktorandom informácie z oblasti počítačovej analýzy procesov tvárnenia metódou konečných prvkov s dôrazom na využitie metódy pre optimalizáciu tvárnenia v štádiu návrhu súčiastky a návrhu procesu výroby.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy metódy konečných prvkov (MKP). Modely plasticity pri simulácii procesov tvárnenia. Numerické modely. Formulácia MKP pre procesy tvárnenia. Optimalizácia procesov tvárnenia pomocou MKP. Aplikácia MKP pre plošné a objemové tvárnenie. Simulácia odpruženia, chýb a porušenia. Simulácia návrhu prístrihu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LANGE, K. Umformtechnik, Band 4 Sonerverfahren. Stuttgart: Springer Verlag , 1992.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Peter Kostka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil:
doc. Ing. Peter Kostka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: