20. 11. 2019  13:51 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270706_DDP - Projekt I (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270706_DDP
Názov predmetu: Projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
hodnotí školiteľ
 
Výsledky vzdelávania:
samostatná práca - výskum a vývoj v oblasti výrobnej techniky
 
Stručná osnova predmetu:
literárna rešerš
metódy riešenia
teoretické základy PhD práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
according to the topic of PhD Work

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: