6. 12. 2019  16:37 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250842_DDP - Projekt III (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250842_DDP
Názov predmetu: Projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o metódach a existujúcich riešeniach stanoveného problému. Osvojiť si schopnosť prinášať vlastné návrhy riešení problémov v oblasti strojárskych technológií a materiálov. Vedieť pracovať so zložitými simulačnými nástrojmi a implementovať výsledky na fyzikálne modely. Vedieť pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky v praxi. Vypracovať projekt dizertačnej prace a navrhnúť tézy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium zadanej problematiky a rešerš
• Vypracovanie projektu dizertačnej práce
• Postavenie téz dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: