20. 11. 2019  13:34 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270885_DDP - Projekt III (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270885_DDP
Názov predmetu: Projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
hodnotí školiteľ
 
Výsledky vzdelávania:
výskum v oblasti výrobnej techniky, riešenie konštrukčného uzla stroja podľa témy doktorandskej práce
 
Stručná osnova predmetu:
- alternatívne riešenia
- ekonomické a technické hodnotenie
- určenie optimálneho riešenia
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: