2. 4. 2020  11:29 Zita
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250845_DDP - Projekt IV (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250845_DDP
Názov predmetu: Projekt IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Vypracovať alternatívne metódy riešenia vedeckého problému a urobiť výber optimálnych postupov. Teoreticky a experimentálne upresniť okrajové podmienky pre simulačné modely. Vykonať teoretické a experimentálne výskumné práce a analyzovať ich výsledky. Spracovávať čiastkové výsledky výskumu do dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
• Metódy riešenia problému
• Modelovanie a simulácia
• Analýza výsledkov
• Formulovanie záverov
• Vypracovanie dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: