21. 1. 2020  1:07 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220901_DDP - Projekt V (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220901_DDP
Názov predmetu: Projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca6 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: metrológia - doktorandský (povinný), 3. rok
metrológia - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra pracuje študent podľa pokynov školiteľa, ktorý pravidelne preveruje postup prác. Predmet končí prezentáciou výsledkov práce na projekte študentom za prítomnosti školiteľa a pozvaných študentov a odborníkov. Absolvovanie predmetu hodnotí školiteľ vyjadrením prospel, ak študent splnil požiadavky a vyjadrením neprospel, ak ich nesplnil.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu bude študent vedieť vyhodnocovať metrologické experimenty. Bude schopný interpretovať výsledky a formulovať vlastné závery. Dokáže definovať nové výsledky a prínosy riešenia úlohy. Dokáže navrhnúť konkrétne riešenia zadaných úloh a obhájiť ich.
 
Stručná osnova predmetu:
- účasť na príprave návrhu vedeckovýskumného projektu,
- individuálna a tímová vedecká práca, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie experimentu, analýza výsledkov,
- spracovanie výsledkov riešenia témy, formulácia výsledkov a záverov,
- publikácie výsledkov vedeckej práce, aktívna účasť na seminároch a konferenciách
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
It is listed for individual subjects of study program and according to project assignment
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: