12. 11. 2019  9:34 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220731_DDP - Robotika (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220731_DDP
Názov predmetu: Robotika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy, riešenie projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov modelovať kinematiku a dynamiku manipulačného mechanizmu robota, a návrh lineárneho, nelineárneho (robustného aj adaptívneho) riadenia manipulačného mechanizmu ako aj riadenia robotizovaných operácií.
 
Stručná osnova predmetu:
- Kinematické štruktúry manipulačného mechanizmu
- Priama a inverzná úloha kinematiky
- Vlastnosti pohybových rovníc a ich využitie v riadení robota
- Metóda vypočítaných momentov v riadení manipulačného mechanizmu
- Robustné a adaptívne riadenie manipulačného mechanizmu
- Riadenie kontaktných síl a mechanickej impedancie
- Inteligentné robotické systémy
- Riadenie operácií v diskrétnych výrobných procesoch
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
D. Kortenkamp et.al.: Artiticial Intelligence and Mobile Robotics. AAAI/MIT Press.
J.J.Craig: Introduction to Robotics. Addison-Wesley Pub.Com.1989.
M.W.Spong, M. Vidyasagar: Robot Dynamics and Control. John Wiley&Sons. 1989.
S.Arimoto: Fundamental Problems of Robot Control. I.,II.. Robotica (1995), 19-27,111-122.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: